Bernard Janik
Bernard Janik

Urodził się 23.06.1904 r. w Berlinie. W 1918 r, przeniósł się z rodzicami do Poznania. Szkołę średnią ukończył w 1923 r. w Rawiczu i od tegoż roku za-czął pracę jako nauczyciel równocześnie studiując pedagogikę i germanistykę na Uniwersytecie Poznańskim. W 1927 r. został oddelegowany przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Holandii w charakterze organizatora i nauczyciela szkoły i kursów dla Polaków w Heerlen. Pełnił tam też obowiązki sekretarza Konsulatu Honorowego Rzeczpospolitej. W 1931 r. powrócił do kraju i w rok później ukończył przerwane studia. W sierpniu 1932 r. skierowany został do Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, gdzie uczył języka niemieckiego, aż do wybuchu wojny. W czasie okupacji ukrywał się. Do Gdańska powrócił 08.04.1945 r. Był organizatorem i pierwszym dyrektorem naszej Szkoły do lipca 1948 r. Był lektorem języka niemieckiego w WSHM (19451951), WSP (1949-1953 i 1956-1970) oraz kierownikiem Studium Języków Obcych AMG (1948-1974). Członek Tow.Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, Gdańskiego. Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Nautologicznego, Towarzystwa Przyjaciół Gdańska i in. „Zasłużony Nauczyciel PRL”.Zmarł 11.07.1977 r.

 

Dominik Wysocki
Dominik Wysocki

Urodził się 04.08,1906 r. w Rynku, pow. Lidzbark Warmiński. W 1926 r. ukończył Państwowe Gimnazjum Klasyczne w brodnicy. Ukończył Wydział Humanistyczny na Uniwersytecie Poznańskim. Od 1930 r. uczył języka łacińskiego w Gnieźnie, a następnie Nakle nad Notecią. W 1934 r. uzyskał dyplom magistra filozofii w zakresie filologii klasycznej na Uniwersytecie Poznańskim. W latach 1935-1938 pracował w Gimnazjum. Tow. Szkoły Średniej w Gdyni, a do wybuchu wojny w Państwowym Liceum i Gimnazjum w Wejherowie. W okresie okupacji zajmował się organizacją i tajnym nauczaniem. Współorganizator naszej szkoły. W latach 1946-1949 dyrektor IV Państwowego Gimnazjum i Liceum w Gdańsku Nowym Porcie. Od 1949 r. aż do śmierci dyrektor I LO w Gdańsku.

Maria Rut
Maria Rut

Urodziła się 22.04.1913 r. w Mariampolu. W 1932 r. ukończyła Państwowe Żeńskie Seminarium Nauczycielskie. Rozpoczęła pracę w Św.Stanisławie, pow. Kołomyja, gdzie pracowała do 1940 r. 13.04.1940 wywieziona do Kazachstanu skąd w 1945 r. powróciła do kraju. brała czynny udział w organizowaniu początków szkolnictwa w Gdańsku. Uczyła w szkołach podstawowych, a następnie kilka lat była dyrektorem III LO w Gdańsku. W tym czasie ukończyła WSP w Gdańsku. Od 1961 r. aż do przejścia na emeryturę była dyrektorem naszego Liceum. Do 1980 r. pracowała jako nauczyciel w Liceum dla Pracujących. Odznaczona m.in. Odznaką Honorową „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia i tytułem „Zasłużony Nauczyciel PRL”.Zmarła 24.12.1986 r.

Mirosława Skrok
Mirosława Skrok

Urodziła się 23.12.1926 r. w Ostach na Wołyniu. W 1943 r. wywieziona do Niemiec na roboty przymusowe. W 1945 r. osiedliła się w Krakowie, gdzie ukończyła Gimnazjum i Liceum Pedagogiczne. Od 1948 r. podjęła pracęw szkolnictwie podstawowym. W 1952 r. rozpoczęła studia w WSP w Gdańsku. W latach 1955-1959 uczyła chemii w IV LO w Gdańsku. Od 1959 r. była zastępcą dyrektora w III LO w Gdańsku, a w latach 1961-1967 dyrektorem tego Liceum. W międzyczasie ukończyła drugi stopień studiów pedagogicznych. W latach 1967-1972 była kierownikiem sekcji doskonalenia kadr kierowniczych w Okręgowym Ośrodku Metodycznym. W latach 1972-1982, aż do przejścia na emeryturę była dyrektorem naszej szkoły.

Regina Honchera
Regina Honchera

Urodziła się 19.04.1932 r. w Czarzu. woj. bydgoskie. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Chełmnie, Wyższą Szkołę Pedagogiczną wydz. mat.tiz.chem. w Gdańsku, studia podyplomowe organizacji i zarządzania oświatą na wydz. humanistycznym UG i drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. W latach 1951-1968 była nauczycielką w szkołach podstawowych. W latach 19681982 zastępca dyrektora w I LO w Gdańsku, a w latach 1982-1990 dyrektorem naszego Liceum.

Teresa Trzebiatowska-Data
Teresa Trzebiatowska-Data

Urodziła się 14.08.1944 r. w Lipiu pow. Grójec. W 1961r. ukończyła IILO w Gdańsku a w 1966 r. historię na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Uczyła historii w latach 1966-1974 w szkołach podstawowych, a od 1974 r, w I LO. W 1984 r. ukończyła II stopień specjalizacji zawodowej. W 1990 r. została wybrana przez Radę Pedagogiczną na stanowisko dyrektora, a w 1991 r. wygrała konkurs na dyrektora, a była nim do roku 2001.

Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

Urodził się 13.02.1952 roku. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. Przed objęciem stanowiska dyrektora w naszej szkole był dyrektorem III L.O. w Gdańsku. Funkcję dyrektora naszej szkoły pełnł od września 2001 do roku 2014.

Elżbieta Krupa-Grabowska
Elżbieta Krupa-Grabowska

Dyrektor szkoły od września 2014 roku.